TH | EN
 
   
 
เครื่องมือสำรวจ
บริการ
โปรแกรมของ Bentley
งานรังวัด
งานสำรวจ
เครื่องหาพิกัดด้วยดาวเทียม (GPS)
สำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
กรมที่ดิน จัดระเบียบการรังวัดที่ดิน เพื่อแก้ไขปัญหาความล่าช้า พร้อมขอสนับสนุน อัตรากำลังเพิ่ม จำนวน 2,981 อัตรา
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสารวจ
เครื่องมือสารวจมีหลายอย่าง การเลือกใช้เครื่องมือชนิดใด ขึ้นอยู่กับความละเอียดในการวัดความสะดวกในการใช้งาน การประหยัดในการใช้งานทั้งแรงงาน
  อ่านต่อ >>
 
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
  1. ดำเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมายว่าด้วยอาคารชุด กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน และกฎหมายว่าด้วยช่างรังวัดเอกชนในเขตจังหวัด กฎหมายว่าด้วยการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน หนังสือกรรมสิทธิ์ ห้องชุด การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การรังวัด สอบเขต การแบ่งแยกที่ดินออกเป็นหลายแปลง การรวมที่ดินหลายแปลงเข้าเป็นแปลงเดียวกัน การทำแผนที่สำหรับที่ดิน รวมทั้งการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และค่าภาษีอากร เกี่ยวกับการดำเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม หรือทำธุระเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
  3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
การให้บริการของสำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร แบ่งความรับผิดชอบออกเป็น 4 ฝ่าย ดังนี้
  1. กลุ่มงานวิชาการที่ดิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานการควบคุม ดูแล รักษา และคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ การจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ การขอสัมปทานในที่ดินของรัฐ การออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง การจัดที่ดินเพื่อประชาชน การกำหนดสิทธิในที่ดิน การขอให้ได้มาซึ่งที่ดินเพื่อการศาสนา คนต่างด้าว และนิติบุคคลบางประเภท การควบคุมการจัดสรรที่ดิน การค้าที่ดิน การจดทะเบียนอาคารชุด การจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด การแก้ไขหรือเพิกถอนการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน การจดทะเบียนหรือจดแจ้งเอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ที่กระทำไปโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย การขอออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเกิน 50 ไร่ การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่าง ๆ การพิจารณาคำสั่งทางปกครอง การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง ตอบปัญหาข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายปัญหาทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านต่าง ๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร รวบรวมและรายงานสถิติปริมาณงานของสำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของสำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร วางแผน และติดตามประเมินผลการตรวจราชการของเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร ประสานงาน และเร่งรัดติดตามผลการปฏิบัติงานโครงการต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมที่ดิน รวมทั้งการดำเนินการต่าง ๆ ตามที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานของกลุ่มงานวิชาการที่ดินเป็นไปอย่างเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ
  2. ฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่อำนวยการบริหารราชการของสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขาในด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานพิมพ์หนังสือต่าง ๆ งานบริหารงานบุคคล งานอาคารสถานที่ของสำนักงานที่ดิน การจัดทำงบประมาณ งานการเงินและบัญชีงานพัสดุครุภัณฑ์ งานประชุม งานประชาสัมพันธ์ รวบรวมและตรวจสอบการรายงานสถิติปริมาณงาน เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสนับสนุนเร่งรัด ติดตามการปฏิบัติงาน วางแผนและติดตามประเมินผลการตรวจราชการของเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ดำเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดิน ได้แก่ การควบคุมและคุ้มครองที่ดินของรัฐ การออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง การจัดที่ดินเพื่อประชาชน การกำหนดสิทธิในที่ดินเพื่อการศาสนา คนต่างด้าว และนิติบุคคลบางประเภท การเพิกถอน แก้ไขหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ใบแทน การจดทะเบียน หรือจดแจ้งเอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ที่กระทำไป โดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. ฝ่ายทะเบียน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด และใบแทน การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือทำธุระเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ การประเมินราคาทรัพย์สิน ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการจัดสรรที่ดิน การค้าที่ดิน กฎหมายว่าด้วยช่างรังวัดเอกชนในเขตจังหวัด ควบคุม จัดเก็บ และรักษาเอกสารทางทะเบียนที่ดินทุกประเภท ตลอดจนดำเนินการตามกฎหมายอื่น และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  4. ฝ่ายรังวัด มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการพิจารณาและดำเนินการรังวัดที่ดินและการพิสูจน์สอบสวนการทำประโยชน์ในที่ดินตามคำขอทุกประเภท เช่น การรังวัดออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน การรังวัดรวม แบ่งแยก การรังวัดสอบเขตที่ดิน และการตรวจสอบเนื้อหา รูปแผนที่และหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด การรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง การรังวัดที่ดินเพื่อการแผนที่อื่นๆ เช่น การรังวัดที่ดินตามคำขอของส่วนราชการอื่น การรังวัดที่ดินเพื่อทำแผนที่ตามหนังสือศาล ดำเนินการรังวัดตามโครงการต่างๆ ของกรมที่ดิน ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยช่างรังวัดเอกชน และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนควบคุม ดูแล รักษา ซ่อมแซมระวางแผนที่ หมุดหลักฐานแผนที่ และเครื่องมือที่ใช้ในการรังวัดทำแผนที่ทุกประเภท

HOME              ABOUT US              PRODUCTS              NEWS              KNOWLEDGE              FAQs              JOB              DOWNLOAD              CONTACT US
บริษัท บี.ที.ซี.เซอร์เวย์ จำกัด (กรุงเทพฯ สำนักงานใหญ่) สาขาระยอง, สาขาภูเก็ต , สาขาขอนแก่น, สาขาเชียงใหม่, อุดรธานี, พิษณุโลก, สงขลา
202 ซอยพระรามที่ 2 ซอย68 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทร : 662 450 1202 ถึง 8, 081 9893916 แฟกซ์ : 662 450 1209
E-mail : btc_survey@hotmail.com
สนใจ กล้องระดับ, บริการ ช่างรังวัดที่ดิน ช่างรังวัดเอกชน และ รับงานสำรวจ
Copyright © 2015 B.T.C.SURVEY CO.,LTD. All Rights Reserved.  

กล้องเซอร์เวย์ กล้องระดับ กล้องวัดมุม กล้องสำรวจ เครื่องมือสำรวจ งานสำรวจภูมิประเทศ งานสำรวจเส้นชั้นความสูง ช่างรังวัดที่ดิน ช่างรังวัดเอกชน รังวัดที่ดิน รังวัดเอกชน รับงานสำรวจ งานสำรวจ ช่างรังวัด