TH | EN
 
   
 
เครื่องมือสำรวจ
บริการ
โปรแกรมของ Bentley
งานรังวัด
งานสำรวจ
เครื่องหาพิกัดด้วยดาวเทียม (GPS)
สำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
กรมที่ดิน จัดระเบียบการรังวัดที่ดิน เพื่อแก้ไขปัญหาความล่าช้า พร้อมขอสนับสนุน อัตรากำลังเพิ่ม จำนวน 2,981 อัตรา
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสารวจ
เครื่องมือสารวจมีหลายอย่าง การเลือกใช้เครื่องมือชนิดใด ขึ้นอยู่กับความละเอียดในการวัดความสะดวกในการใช้งาน การประหยัดในการใช้งานทั้งแรงงาน
  อ่านต่อ >>
 
สำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน
  1. สำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน เป็นส่วนราชการมีฐานะเทียบเท่ากอง ตั้งอยู่ที่กรมที่ดิน ถนนพระพิพิธ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน พ.ศ.2535 มีหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงาน เป็นนายทะเบียน และเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน ปฏิบัติงานธุรการ และการอื่น ตามที่คณะกรรมการ หรืออนุกรรมการมอบหมาย จัดทำและรักษาทะเบียนช่างรังวัดเอกชนและสำนักงานช่างรังวัดเอกชน จดแจ้งคำสั่งของคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีไว้ในทะเบียน
  2. คณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน ประกอบด้วย อธิบดีกรมที่ดินเป็นประธานกรรมการ นายช่างใหญ่กรมที่ดิน ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนกรมแผนที่ทหาร ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและผู้ทรงคุณวุฒิที่รัฐมนตรีแต่งตั้งอีกไม่เกินเจ็ดคน เป็นกรรมการและหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชนเป็นกรรมการและเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่
  • กำหนดคุณวุฒิ คุณสมบัติและพื้นความรู้ของผู้ที่จะเป็นช่างรังวัดเอกชน
  • ออกใบอนุญาตให้เป็นช่างรังวัดเอกชนและใบอนุญาตให้จัดตั้งสำนักงานช่างรังวัดเอกชน
  • กำหนดมาตรฐานเครื่องมือที่จะใช้รังวัดของช่างรังวัดเอกชน
  • ควบคุมสอดส่องความประพฤติและมรรยาทของช่างรังวัดเอกชน
  • ห้ามทำการเป็นช่างฯ หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นช่างรังวัดเอกชน
  • เพิกถอนใบอนุญาตให้จัดตั้งสำนักงานช่างรังวัดเอกชน
  • วางระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
  • ปฏิบัติการอื่นตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน

HOME              ABOUT US              PRODUCTS              NEWS              KNOWLEDGE              FAQs              JOB              DOWNLOAD              CONTACT US
บริษัท บี.ที.ซี.เซอร์เวย์ จำกัด (กรุงเทพฯ สำนักงานใหญ่) สาขาระยอง, สาขาภูเก็ต , สาขาขอนแก่น, สาขาเชียงใหม่, อุดรธานี, พิษณุโลก, สงขลา
202 ซอยพระรามที่ 2 ซอย68 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทร : 662 450 1202 ถึง 8, 081 9893916 แฟกซ์ : 662 450 1209
E-mail : btc_survey@hotmail.com
สนใจ กล้องระดับ, บริการ ช่างรังวัดที่ดิน ช่างรังวัดเอกชน และ รับงานสำรวจ
Copyright © 2015 B.T.C.SURVEY CO.,LTD. All Rights Reserved.  

กล้องเซอร์เวย์ กล้องระดับ กล้องวัดมุม กล้องสำรวจ เครื่องมือสำรวจ งานสำรวจภูมิประเทศ งานสำรวจเส้นชั้นความสูง ช่างรังวัดที่ดิน ช่างรังวัดเอกชน รังวัดที่ดิน รังวัดเอกชน รับงานสำรวจ งานสำรวจ ช่างรังวัด