TH | EN
 
   
 
เครื่องมือสำรวจ
บริการ
โปรแกรมของ Bentley
งานรังวัด
งานสำรวจ
เครื่องหาพิกัดด้วยดาวเทียม (GPS)
สำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
กรมที่ดิน จัดระเบียบการรังวัดที่ดิน เพื่อแก้ไขปัญหาความล่าช้า พร้อมขอสนับสนุน อัตรากำลังเพิ่ม จำนวน 2,981 อัตรา
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสารวจ
เครื่องมือสารวจมีหลายอย่าง การเลือกใช้เครื่องมือชนิดใด ขึ้นอยู่กับความละเอียดในการวัดความสะดวกในการใช้งาน การประหยัดในการใช้งานทั้งแรงงาน
  อ่านต่อ >>
 
กรมที่ดิน จัดระเบียบการรังวัดที่ดิน เพื่อแก้ไขปัญหาความล่าช้า พร้อมขอสนับสนุน อัตรากำลังเพิ่ม จำนวน 2,981 อัตรา เพื่อให้การบริการทันต่อความต้องการของประชาชน

กรมที่ดิน จัดระเบียบการรังวัดที่ดิน เพื่อแก้ไขปัญหาความล่าช้า พร้อมขอสนับสนุน อัตรากำลังเพิ่ม จำนวน 2,981 อัตรา เพื่อให้การบริการทันต่อความต้องการของประชาชน
นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล อธิบดีกรมที่ดิน กล่าวว่า ปัจจุบันกรมที่ดินประสบวิกฤตการณ์ด้านการขาดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำงาน มีจำนวนไม่สมดุลเหมาะสมกับจำนวนคำขอรังวัดที่ดินทั่วประเทศที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก และเกิดขึ้นภายในช่วงระยะเวลาอันรวดเร็วตามนโยบายของรัฐบาลในการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศ เป็นเหตุให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการประชาชน
กรมที่ดิน จึงกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาในระยะสั้น หรือเฉพาะหน้า คือ วิเคราะห์ข้อมูลการรังวัดของสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ เพื่อนำมาพิจารณาเกลี่ยอัตรากำลังช่างรังวัดในสำนักงานที่ดินทุก 3 เดือน ส่งช่างรังวัดจากส่วนกลาง หรือจังหวัดที่มีงานรังวัดน้อยไปช่วยราชการสำนักงานที่ดินที่มีงานรังวัดมาก และระยะเวลานัดรังวัดนาน จัดทำโครงการส่งช่างรังวัดเฉพาะกิจ เพื่อออกไปช่วยงานสำนักงานที่ดินที่มีระยะเวลานัดรังวัดนาน ปรับปรุงแก้ไขระเบียบคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับงานรังวัดที่ดิน ให้เหมาะกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
สำหรับมาตรการในระยะยาวกรมที่ดิน ได้เน้นที่การนำเครื่องมือ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน จัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการรังวัดให้พร้อมรับเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนสรรหาเครื่องมือและอุปกรณ์การรังวัดให้เพียงพอในอัตราส่วนช่างรังวัดหนึ่งคนต่อเครื่องมือรังวัดหนึ่งชุด รวมทั้ง ได้แก้ไขปัญหาอัตรากำลังคนโดยการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานตามภารกิจให้สามารถบริการประชาชนจนเป็นที่พึงพอใจและทันต่อความเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน และมาตรการบริหารกำลังคนภาครัฐ โดยเฉพาะการยุบเลิกตำแหน่งจากการเกษียณอายุปกติ และโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ทำให้อัตรากำลังของกรมที่ดินลดลงทุกปี
กรมที่ดิน จึงขอรับการสนับสนุนด้านอัตรากำลังเพิ่มขึ้นทั้งหมด จำนวน 2,981 อัตรา เพื่อให้การบริการในสำนักงานที่ดินทันต่อความต้องการของประชาชน
HOME              ABOUT US              PRODUCTS              NEWS              KNOWLEDGE              FAQs              JOB              DOWNLOAD              CONTACT US
บริษัท บี.ที.ซี.เซอร์เวย์ จำกัด (กรุงเทพฯ สำนักงานใหญ่) สาขาระยอง, สาขาภูเก็ต , สาขาขอนแก่น, สาขาเชียงใหม่, อุดรธานี, พิษณุโลก, สงขลา
202 ซอยพระรามที่ 2 ซอย68 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทร : 662 450 1202 ถึง 8, 081 9893916 แฟกซ์ : 662 450 1209
E-mail : btc_survey@hotmail.com
สนใจ กล้องระดับ, บริการ ช่างรังวัดที่ดิน ช่างรังวัดเอกชน และ รับงานสำรวจ
Copyright © 2015 B.T.C.SURVEY CO.,LTD. All Rights Reserved.  

กล้องเซอร์เวย์ กล้องระดับ กล้องวัดมุม กล้องสำรวจ เครื่องมือสำรวจ งานสำรวจภูมิประเทศ งานสำรวจเส้นชั้นความสูง ช่างรังวัดที่ดิน ช่างรังวัดเอกชน รังวัดที่ดิน รังวัดเอกชน รับงานสำรวจ งานสำรวจ ช่างรังวัด