TH | EN
 
   
 
เครื่องมือสำรวจ
บริการ
โปรแกรมของ Bentley
งานรังวัด
งานสำรวจ
เครื่องหาพิกัดด้วยดาวเทียม (GPS)
สำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
กรมที่ดิน จัดระเบียบการรังวัดที่ดิน เพื่อแก้ไขปัญหาความล่าช้า พร้อมขอสนับสนุน อัตรากำลังเพิ่ม จำนวน 2,981 อัตรา
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสารวจ
เครื่องมือสารวจมีหลายอย่าง การเลือกใช้เครื่องมือชนิดใด ขึ้นอยู่กับความละเอียดในการวัดความสะดวกในการใช้งาน การประหยัดในการใช้งานทั้งแรงงาน
  อ่านต่อ >>
 
APPLICATION FOR EMPLOYMENT
ใบสมัครงาน

B.T.C.SURVEY CO.,LTD.
202 Soi Rama 2,Soi 68 ,Rama2,Rd., Samaedam, Bangkhunthien Bangkok Thailand 10150
Tel : 662 450 1202 to 8 8 Fax : 662 450 1209
E-mail : sales@siam2design.com

FIELDS MARKED WITH A RED ASTERISK (*) ARE REQUIRED.
Date : 16-11-2561
*Photo
POSITION INTERESTS (ตำแหน่งงานที่สนใจ)
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร
Frist Position
ตำแหน่งงานที่ 1
Required salary
เงินเดือนที่ต้องการ
บาท/เดือน *
Second Position
ตำแหน่งงานที่ 2
Required salary
เงินเดือนที่ต้องการ
 บาท/เดือน
PERSONAL DATA (ประวัติส่วนตัว)
* First - Last name
In Eng.
* ชื่อ - นามสกุล
In Thai.
* Sex
เพศ
Male
ชาย
Female
หญิง
Place of Birth
สถานที่เกิด
* Date of Birth
วัน เดือน ปีเกิด
* Age
อายุ
* Weight
น้ำหนัก
KG. * Height
ส่วนสูง
CM.
* ID Card No.
เลขที่บัตรประชาชน
* Nationality
สัญชาติ
Religion
ศาสนา
* Mobile phone
มือถือ
* Home phone
โทรศัพท์ที่บ้าน
* E-mail
อีเมล์
* Present Address
ที่อยู่ ที่ติดต่อได้สะดวก
* Marital Status
สถานภาพสมรส
Single
โสด
Married
สมรส
Divorce
หย่า
Widowed
หม้าย
Separated
แยกกันอยู่
Spouses Name
ชื่อคู่สมรส
Occupation
อาชีพ
Firm Address
สถานที่ทำงาน
Number of Children
จำนวนบุตร
Age at first Child.
อายุบุตร คนที่ 1
Second Child
คนที่ 2
Third Child
คนที่ 3
Name of Father
ชื่อบิดา
Age อายุ Alive
มีชีวิต
Deceased
ถึงแก่กรรม
Career
อาชีพ
Name of Mother
ชื่อมารดา
Age อายุ Alive
มีชีวิต
Deceased
ถึงแก่กรรม
Career
อาชีพ
Military Status.
สถานภาพทางทหาร
Military Studied
ศึกษาวิชาทหาร
Conscripted
ผ่านเกณฑ์ทหาร
Will be Enlisted
จะต้องเกณฑ์ทหารปี
EDUCATION HISTORY (ประวัติการศึกษา)
Education
ระดับการศึกษา
Name of Institute
ชื่อสถาบัน
Year Attended ปีการศึกษา Degree Conferred
วุฒิที่ได้รับ
Major Subject
สาขา
GPA
เกรดเฉลี่ย
From เข้าศึกษา To จบการศึกษา
Secondary
มัธยมศึกษา
Vocational
อาชีวศึกษา
Higher Vocational
อนุปริญญา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Master's Degree
ปริญญาโท
Exp. วท.บ.
Other อื่นๆ Exp. MBA
EMPLOYMENT HISTORY (ประวัติการทำงาน)
List of Employers
ชื่อสถานประกอบการ
Employers ระยะงาน Position
ตำแหน่ง
Total Salary / Month
รวยได้รวม / เดือน
Reason to Leave From
สาเหตุที่ออกจาก
From จาก To ถึง
TRAINING COURSES (ประวัติการฝึกอบรม)
Period ระยะเวลา Course
หลักสูตร
เริ่ม จบ
* Driving. car
ขับรถยนต์
ไม่ได้
ได้
เลขที่ใบขับขี่  
Computer Skill
ทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบุ
 
* You Know about our job opening from. / ท่านทราบข่าวสารการรับสมัครงานจาก
Banner/Board/Poster
ป้ายรับสมัครงาน
Internet www. Newspaper
หนังสือพิมพ์
Employees recommended
พนักงานภายในบริษัทแนะนำ
Other
อื่นๆ
* We are ready to start work.
วันที่พร้อมเริ่มงาน
Another data
อื่นๆ
เอกสารแนบบ 1 :
เอกสารแนบบ 2 :
เอกสารแนบบ 3 :
* Code :
I declare that the information give above is correct and I have withheld no information which would in anyway affect my employment by the Company.
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดที่กรอกขี้นเป็นความจริงและถูกต้อง
ทางเราจะเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ
We will keep your information strictly confidential.
HOME              ABOUT US              PRODUCTS              NEWS              KNOWLEDGE              FAQs              JOB              DOWNLOAD              CONTACT US
บริษัท บี.ที.ซี.เซอร์เวย์ จำกัด (กรุงเทพฯ สำนักงานใหญ่) สาขาระยอง, สาขาภูเก็ต , สาขาขอนแก่น, สาขาเชียงใหม่, อุดรธานี, พิษณุโลก, สงขลา
202 ซอยพระรามที่ 2 ซอย68 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทร : 662 450 1202 ถึง 8, 081 9893916 แฟกซ์ : 662 450 1209
E-mail : btc_survey@hotmail.com
สนใจ กล้องระดับ, บริการ ช่างรังวัดที่ดิน ช่างรังวัดเอกชน และ รับงานสำรวจ
Copyright © 2015 B.T.C.SURVEY CO.,LTD. All Rights Reserved.  

กล้องเซอร์เวย์ กล้องระดับ กล้องวัดมุม กล้องสำรวจ เครื่องมือสำรวจ งานสำรวจภูมิประเทศ งานสำรวจเส้นชั้นความสูง ช่างรังวัดที่ดิน ช่างรังวัดเอกชน รังวัดที่ดิน รังวัดเอกชน รับงานสำรวจ งานสำรวจ ช่างรังวัด